Podmienky používania

19. 08. 2022 Facebook iconZdieľaj

Prijatie podmienok


Vaše používanie webovej stránky sommelieronline.sk podlieha nasledujúcim podmienkam používania. Sommelieronline.sk si vyhradzuje právo aktualizovať Zmluvné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Obsah webových stránok


Celý obsah dostupný na tejto webovej stránke je dielom sommelieronline.sk a jeho dodávateľov chráneným autorskými právami. Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšie šírenie tejto webovej stránky, vcelku alebo sčasti, bez písomného súhlasu spoločnosti Sommelieronline.sk (alebo prípadne dodávateľov) je zákonom výslovne zakázané a môže viesť k prísnym občianskym a trestným sankciám. Prvky webových stránok sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami, ochrannou známkou, nekalou súťažou a inými zákonmi a nemôžu byť kopírované alebo napodobňované ako celok ani čiastočne. Žiadne logo, grafika, zvuk alebo obrázok z akejkoľvek webovej stránky Sommelieronline.sk sa nesmú kopírovať alebo opätovne vysielať, pokiaľ to Sommelieronline.sk výslovne nepovolí. Porušovatelia budú stíhaní v maximálnej možnej miere. Spoločnosť Sommelieronline.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia nevyjadrujú nijaké vyhlásenie o vhodnosti informácií alebo obsahu, ktorý obsahuje webová stránka, na akýkoľvek účel. Všetky tieto materiály sú poskytované „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Sommelieronline.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa webových stránok, vrátane všetkých záruk a podmienok obchodovateľnosti, či už výslovných, implicitných alebo zákonných, vhodnosti na konkrétny účel, názvu a neporušenia právnych predpisov. Spoločnosť Sommelieronline.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne zvláštne, nepriame alebo následné škody alebo akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku straty použitia, údajov alebo ziskov, či už v dôsledku zmluvy, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, ktoré vzniknú v dôsledku a v súvislosti s používaním alebo výkonom informácií dostupných z webových stránok. Webová stránka môže obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Na webových stránkach sa pravidelne vykonávajú zmeny a spoločnosť Sommelieronline.sk a / alebo jej príslušní dodávatelia môžu na webových stránkach vykonávať vylepšenia a / alebo zmeny kedykoľvek a bez akéhokoľvek upozornenia.

 

Žiadne nezákonné alebo zakázané použitie


Podmienkou vášho používania webovej stránky je, že nebudete používať webovú stránku na akékoľvek účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami a oznámeniami. Webovú stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo poškodiť akýkoľvek digitálny server Sommelieronline.sk alebo siete pripojené k ľubovoľnému serveru Sommelieronline.sk, ani zasahovať do používania a využívania webových stránok inou stranou. Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup na webovú stránku, k iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k serveru Sommelieronline.sk hackerstvom, ťažbou hesiel alebo inými prostriedkami. Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmikoľvek prostriedkami, ktoré nie sú zámerne sprístupnené prostredníctvom webovej stránky.

 

Odkazy na stránky tretích strán


Niektoré odkazy na tomto webe vám umožnia opustiť web Sommelieronline.sk. Prepojené stránky nie sú pod kontrolou Sommelieronline.sk a Sommelieronline.sk nie je zodpovedná za obsah akejkoľvek prepojenej stránky alebo akéhokoľvek odkazu obsiahnutého v prepojenej stránke, ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie týchto stránok. Sommelieronline.sk nezodpovedá za webové vysielanie ani za inú formu prenosu prijatého z akejkoľvek prepojenej stránky. Sommelieronline.sk vám poskytuje tieto odkazy iba ako pomôcku a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že Sommelieronline.sk podporuje odkazovanú stránku.

Články